Verzekering

Mededeling van het bestuur:

1. Wanneer er schade aan uw huisje is ontstaan door inbraak zal door de bouw- en taxatiecommissie, namens het bestuur aangifte worden gedaan bij de Politie. Daarvan wordt een Proces Verbaal opgemaakt.

2. Wanneer door anderen een inbraak wordt geconstateerd wordt U daarvan in kennis gesteld. Zo mogelijk via de e-mail of telefonisch wanneer u (nog) niet over e-mail beschikt.

Wanneer u zelf constateert dat er een inbraak heeft plaatsgevonden meldt u dat aan het bestuur.

3. Aan u wordt een schadeformulier uitgereikt, met deze bijlage. U dient het schadeformulier binnen 4 weken na het verstrekken daarvan, ingevuld en ondertekend in te leveren bij het bestuur.

De verzekering vraagt om nota’s c.q. een door u aangevraagde offerte van het herstellen van de schade en bij diefstal nota’s van de vervanging van de gestolen goederen. Deze moeten bij het schadeformulier gevoegd worden.

Nadat de schade is hersteld, dient de nota daarvan aan de verzekeringsmaatschappij te worden toegezonden.

(Ingeval van glasschade zal het bestuur een glaszetter inschakelen en de kosten claimen bij de verzekering)

4. De penningmeester zal zorg dragen voor het toesturen van de complete schademelding (met bijlagen), inclusief het proces-verbaal aan de schadeafdeling van de verzekeringsmaatschappij.

5. Wanneer u niet binnen 4 weken na het verstrekken van het schadeformulier, de onder punt 3 genoemde bescheiden hebt ingeleverd bij het bestuur wordt de bemiddeling van het bestuur beëindigd. U dient dan zelf voor de toezending van het schadeformulier , met de bijlagen aan de Verzekeringsmaatschappij, en de verdere afhandeling zorg te dragen.

 

Bovenstaande regels zijn noodzakelijk om tot een snellere afhandeling van schadegevallen te komen.

 

Het bestuur van VTV Nooit Gedacht.

 

Mededeling van de Verzekeraar:

Inbraak… Een vervelende situatie. Gelukkig kunt u zich hier tegen verzekeren. Op de collectieve verzekering van Zichtadviseurs (voorheen Athena) kunt u kiezen of u dit risico wilt meeverzekeren.

Vaak wordt deze dekking verward met een inboedelverzekering. De inboedel is verzekerd onder de basisdekking brand/storm/vliegtuig-schade (behandeld in het 1e deel van onze Tuininfo’s).

De inbraakverzekering staat hier geheel los van en dekt alleen diefstal uit het huisje en schuur na inbraak. Sporen van braak aan de afsluitingen aan de buitenzijde van het huisje of de schuur moeten aantoonbaar zijn.

Het minimum te verzekeren bedrag is € 908,= en het maximum is € 4.538,=. Elk bedrag hiertussen is mogelijk. Op dit onderdeel wordt geen onderverzekering toegepast.

Onder de verzekering valt de aanwezige tuininventaris w.o. huishoudelijke inboedel, gereedschap en tuinbouwproducten.

Van de dekking zijn uitgesloten: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. Ook is jaarlijks van 1 oktober tot 1 april audiovisuele apparatuur en computerapparatuur (en alle toebehoren) uitgesloten.

Helaas is het inbraakrisico groot. De meeste complexen liggen vrij afgelegen en voornamelijk in de wintermaanden is de sociale controle beperkt. Het inbrekersgilde heeft dan voldoende tijd om het nodige weg te nemen en/of te vernielen. In de praktijk blijkt ook nogal eens dat er, voor inbrekers, aantrekkelijke goederen worden achtergelaten.

Wij weten uiteraard dat inbraken niet zijn te voorkomen maar samen kunnen we proberen de schadelast enigszins te beperken door b.v. het risico minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers. TIP:

Daar waar mogelijk vragen wij u attractieve goederen mee naar huis nemen; Laat zien dat er niets van waarde te halen valt!!

Dit geldt ook voor zonnepanelen. Niet iedereen heeft plaats om deze tijdelijk thuis op te slaan, maar als dit enigszins kan dan vragen wij u dit te doen.

Heeft u schade? Zorg dan dat u deze kunt aantonen. Van de gestolen goederen vragen wij altijd bewijs in de vorm van de originele aankoopnota’s. Kunt u een schade zelf herstellen? Dan stellen wij dat op prijs. De bonnen van het materiaal moeten wel worden overlegd.

Het insturen van een schadeformulier gebeurt via het bestuur van uw vereniging.

De laatste jaren worden (landelijk) veel koperen leidingen etc. ontvreemd of vernield. Mogelijk bent u hier zelf ook wel slachtoffer van geweest. Koperdiefstal gaat vaak gepaard met grof geweld en herstel kost veel tijd en geld. Dit is op zich al vervelend en al helemaal als de polis geen dekking biedt omdat de daders het huisje niet hebben opengebroken en dus niet binnen zijn geweest.

TIP: Het vervangen van koperen leidingen door kunststofleidingen, zoals tyleenslangen (en hulpstukken) maakt een bezoek door ongewensten op dit punt minder aantrekkelijk. Dit materiaal is voor hen niet de moeite waard.

Door het nemen van een aantal maatregelen kunnen we proberen het risico verzekerbaar en uw verblijf aangenaam te houden.

Zicht B.V.

Tip van de politie:

Laat middels open kastdeuren en niet geblindeerde ramen zien dat er niets bij u te halen valt.

Vaak zijn de inbrekers uit op onderdak, drank en etenswaren.

Sluit het hek af bij het verlaten van de tuin.

Let goed op als er vreemde personen rondlopen.

Houdt de huisjes van elkaar in de gaten.

 

Gegevens verzekering;

Zicht risico-en verzekeringsadviseurs

Postbus 5026

1802 TA. Alkmaar

Www.zichtadvieseurs

Contactpersoon: Henny Alblas

0297-234597

Henny.Alblas@zichtadviseurs

 

Glaszetter; Ap Hendriks

Glashandel Zuiderpark

070-3647465

06-53417058

geen winkelverkoop

 

Met vriendelijke groet,      Henk Meurs